CSD Vrhnika
 

Center za socialno delo Vrhnika

Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika 

Uradne ure
Ponedeljek:  od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure
Sreda:         od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure
Petek:         od 8.00 ure do 12.00 ure
Poslovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek:   od 8.00 ure do 15.00 ure
Sreda:                               od 8.00 ure do 17.00 ure
Petek:                               od 8.00 ure do 13.00 ure

 
Domov arrow Predstavitev
Predstavitev Natisni E-mail

Center za socialno delo Vrhnika je bil ustanovljen decembra 1981. Po sprejemu odloka Vlade Republike Slovenije o preoblikovanju Centrov za socialno delo, z dne 17.2.1992 ima Center za socialno delo Vrhnika status javnega socialno varstvenega zavoda in je organiziran za dejavnosti socialnega varstva za območje Upravne enote Vrhnika, to je za občino Vrhnika,občino Borovnica in občino Log Dragomer.

CSD Vrhnika izvaja socialno varstveno dejavnost v skladu z aktom o ustanovitvi in Zakonom o socialnem varstvu, kot temeljnim zakonom. Dejavnost CSD se izvaja na podlagi še drugih aktov in predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo področje delovanja CSD:

Resolucija  nacionalnega programa na področju socialnega varstva za obdobje 2006 do 2010,
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
Zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,
Zakon o upravnem postopku,
Zakon o kazenskem postopku,
Zakon o tujcih,
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti,
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
Zakon o varstvu osebnih podatkov,
Zakon o štipendiranju.

CSD se za izvajanje svojih dejavnosti financira iz proračuna RS in občinskih sredstev.

 Iz proračuna RS se financirajo dejavnosti na državni ravni, med katere spadajo: javna pooblastila, socialno varstvene storitve, socialna preventiva. Iz občinskih sredstev pa se financirajo naloge in programi na lokalni ravni: pomoč družini na domu, programi javnih del, preventivni  programi.

Zaradi lažjega izvajanja nekaterih nalog se Center za socialno delo Vrhnika povezuje s Centri za socialno delo v Obljubljanski regiji II.

CSD izvaja naloge koordinatorja, usmerjevalca in povezovalca v različne programe socialnega varstva med različnimi izvajalci storitev na lokalnem nivoju. Center pri izvajanju svojih nalog sodeluje s tremi občinami,  širšo lokalno skupnostjo in izvajalci programov socialnega varstva v skupnosti, ter s strokovnimi institucijami: Skupnost CSD Slovenije, Socialno zbornico Slovenije, Fakulteto za socialno delo, Zavodom za zaposlovanje in drugimi.

Dela in naloge, ki jih na Centru za socialno delo Vrhnika opravljajo strokovne delavke in strokovne sodelavke so naslednje:

prva socialna pomoč, osebna pomoč, varstvo otrok in družine - zakonsko in družinsko svetovanje, preživnine, nezakonska rojstva, rejništvo, stiki, sprememba priimka, varstvo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter z motnjami vedenja in osebnosti , varstvo odraslih -  postpenalna pomoč, skrbništvo- vodenje ustnih obravnav, družinski pomočnik, pravne zadeve, pravna pomoč, denarne socialne pomoči, zasvojenosti, starševsko varstvo in družinski prejemki, državne štipendije, pomoč družini za dom, pomoč družini na domu za stare, invalidne in hudo bolne osebe

CSD Vrhnika ima dolgoročno zastavljene naslednje cilje :

- izboljšati kakovost življenja upravičencev,
- vzpodbujanje uporabnikov k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti,
- zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov,
- razvijati strokovne mreže socialnih pomoči.

 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje in vodenje

Seznam svetovalcev za pomoč strankam

 

Anketa

Katero storitev potrebujete?
 

Števec

Obiskovalcev: 571034

Varstvo otrok, družine

druzina.jpg

Varstvo odraslih

odrasli.jpg